Rada Rodziców

Rada Rodziców w SOSW w Radomsku działa na podstawie art. 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017poz.59) oraz Ustawy z dnia                26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami (Dz.U.2017poz.1189), zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Radomsku

ROZDZIAŁ  I.

POSTANOWIENIA  WSTĘPNE

 • § 1

 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią :

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe – art. 84 (Dz. U. 2017 poz.59)
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017 poz. 1189)
 • § 2
 1. W szkole działa reprezentacja rodziców pod nazwą „Rada Rodziców Specjalnego

Ośrodka Szkolno –Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Radomsku

 1. Rada Rodziców jest organem szkolnym.
 • § 3

Niniejszy regulamin określa cele i zadania, podejmowanie  uchwał i zasady przeprowadzania wyborów, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 • § 4
 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ks. Jana Twardowskiego w Radomsku
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców uczniów szkoły.
 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły, należy przez to rozumieć odpowiednio:

–            dyrektora szkoły,

–            Radę Pedagogiczną szkoły

–            Samorząd Uczniowski szkoły.

ROZDZIAŁ  II

CELE  I  ZADANIA  RADY  RODZICÓW

 • § 5
 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

– pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

– gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy,

– zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez:

 • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i w klasie
 • uzyskanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów w nauce lub trudności,
 • znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 • uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły;
 1. Określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ  III

ORGANIZACJA  DZIAŁANIA  OGÓŁU  RODZICÓW  I  RADY  RODZICÓW.

 • § 6

   Podstawą organizacji ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.

Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „klasową radę rodziców” składającą się z 3-5 osób.

 • § 7

Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców.

Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tworzą Radę Rodziców szkoły.

Plenarne posiedzenie Rady Rodziców wybiera spośród siebie  zarząd Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,

Zarząd Rady Rodziców składa się z 5 członków, tak aby można było wyłonić funkcje przewodniczącego, 2 zastępców,  sekretarza i skarbnika. Zarząd dokonuje swojego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

ROZDZIAŁ  IV

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICOW I JEJ ORGANY.

 • § 8
 1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
 2. Uchwały są protokołowane. Klasowe rady rodziców decydują samodzielnie czy protokołować uchwały.

ROZDZIAŁ  V

WYBORY  DO  ORGANÓW  RADY  RODZICÓW.

 • § 9
 1. Wybory do Rady Rodziców (klasowej rady rodziców), zarządu Rady odbywają się w głosowaniu tajnym.
 2. Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczb miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoja zgodę na kandydowanie.
 3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50 % oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
 4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowane.
 5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuować się na pierwszym swoim posiedzeniu.
 • § 10

Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w §10, z tym, że opuszcza się w nim punkty dot. wyborów.

ROZDZIAŁ  VI

RAMOWY  PLAN  PRACY  RADY  RODZICÓW

 • § 11
 1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej zarząd nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
 2. Plenarne zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych rad rodziców z najmniej 3 klas, na wniosek dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej – złożone do zarządu Rady Rodziców.
 • § 12
 1. Zarząd Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 5 razy na rok.
 2. Posiedzenia zarządu Rady Rodziców są protokołowane za co ponosi odpowiedzialność sekretarz zarządu.
 • § 13

Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy.

ROZDZIAŁ  VII

ZASADY  GROMADZENIA  I  WYDATKOWANIA  FUNDUSZY  RADY  RODZICÓW.

 • § 14
 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

–            ze składek rodziców,

–            z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i funkcji,

–            z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców,

–            z innych źródeł.

 • § 15
 1. Wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego. Propozycje wysokości składki przedstawia dla całej szkoły zarząd Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.
 2. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, klasowa rada rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko. Klasowa rada rodziców może tez całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna.
 • § 16

Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców”, zatwierdzonego każdorazowo przez zarząd Rady Rodziców.

Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym „ramowym preliminarzem Rady Rodziców.

RAMOWY PRELIMINARZ RADY RODZICÓW.

Środki zgromadzone na koncie Rady Rodziców mogą być wydatkowane na :

pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin.

dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym lub dotyczących określonej grupy wiekowej,

sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych, sportowych,

sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego lub sportowego szkoły,

zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,

finansowanie własnych projektów Komitetu Rodzicielskiego, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenia szkoły w określoną aparaturę, renowacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.,

lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych lub

w postaci zakupu akcji.

wycieczki i biwaki

upiększenie szkoły, pracowni

remonty placówki

inne wydatki na rzecz Ośrodka

Sposób wydatkowania  środków Rady Rodziców może być w części zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku zarząd Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

ROZDZIAŁ  VIII

OBSŁUGA RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW.

 • § 17
 1. Zarząd Rady Rodziców wyznacza skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad dysponowaniem środkami finansowymi Rady Rodziców.
 2. Zarząd zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
 3. Zasady rachunkowości oraz bieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ  IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 • § 18

Członkowie Komitetu Rodzicielskiego wykonują swoje funkcje społecznie.

 • § 19
 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły – Rada Rodziców na swoje zebrania plenarne a zarząd Rady na swoje posiedzenia regulaminowe może zapraszać dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.
 2. Rada Rodziców poprzez różne formy swojego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejszym regulaminie.
 3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną – zarząd Rady Rodziców może wnieść zażalenie do organu prowadzącego szkołę.
 • § 20

Członkowie klasowych rad rodziców, zarządu Rady Rodziców, mogą być odwołani ze swych funkcji jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały wg. procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.

 • § 21

 Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną treści.

 • § 22

 Regulamin uchwala się i dokonuje w nim zmian w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał.

 • § 23

 Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zebranie Rady Rodziców.

Zarząd Rady Rodziców:

 1. Magdalena Spólnicka – przewodnicząca
 2. Bożena Owczarek – zastępca przewodniczącej
 3. Iwona Groszek – sekretarz
 4. Aneta Greniuk – skarbnik