Struktura organizacyjna

I. Kuratorium Oświaty - Starostwo Powiatowe – Rada Rodziców

- Dyrektor

II. Dyrektor

- Wicedyrektorzy

- Główny księgowy

III. Wicedyrektor I

- SSPP

- SPS

IV. Wicedyrektor II

- Grupy Rewalidacyjno – Wychowawcze

- Internat

- Pracownicy obsługi

V. Główny księgowy

- Specjalista ds. Kadr

- Inspektor

- Inspektor

- Samodzielny Referent