Sposób załatwiania spraw

Sekretariat SOSW w Radomsku przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

O sposobie przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcja kancelaryjna zawarta w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U.1999.112.1319 ze zm.).

Sekretariat SOSW udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Godziny urzędowania sekretariatu: 8.00 – 16.00