Szanowni Państwo!

1. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 w szkole proces edukacyjny będzie realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

2. Każdy uczeń zobowiązany w miarę swoich możliwości technicznych i zdrowotnych jest do realizacji zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.

3. Zasady komunikacji z uczniami ustalają poszczególni nauczyciele, informują o tym uczniów i rodziców.

4. W zdalnym nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja poprzez stronę Ośrodka, pocztę elektroniczną, platformy edukacyjne, e-podręczniki, komunikatory lub grupy społecznościowe, itp.

5. Przygotowane przez nauczyciela materiały do realizacji zawierać będą treści nauczania z podstawy programowej i będą:

a) zgodne z planem pracy dla danego przedmiotu,
b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych w tym niepełnosprawności.

6. Monitorowanie postępów uczniów oraz zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności odbywać się będzie na podstawie statutu Ośrodka,przedmiotowych systemów oceniania i form uzgodnionych z nauczycielem. Nauczyciele zobowiązani są do oceniania i informowania o tym uczniów.

7. W razie braku współpracy ucznia z nauczycielem, nauczyciel informuje wychowawcę ucznia, a wychowawca nawiązuje kontakt z jego rodzicem.

8. O wszelkich zmianach Dyrektor Szkoły będzie informował uczniów i rodziców przez stronę internetową szkoły, a nauczycieli drogą mailową.

 

W zakładce NAUCZANIE ZDALNE znajdziecie materiały i narzędzia dostępne rodzicom i uczniom z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

Materiały pochodzą od nauczycieli i terapeutów pracujących w danej klasie i umieszczone są w odpowiednim folderze. Ponadto w zakładce zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne znajdziecie Państwo materiały od specjalistów pracujących z Waszym dzieckiem, jak również materiały od pedagoga, psychologa, nauczycieli świetlicy i wychowawców internatu.

Zachęcamy  Państwa do skorzystania także z materiałów:

Sytuacja czasu kwarantanny, z całą pewnością będzie wymagała realizacji nowych treści podstaw programowych. Postaramy się z całym zespołem przygotować do tego zadania w jak najlepszy sposób.

Jest to dla wszystkich nowa i wymagająca sytuacja, ale liczę, że razem z Państwem, Wasze dzieci i nauczyciele pracujący w SOSW wspólnie podołamy trudnościom związanym z czasowym przekształceniem nauczania tradycyjnego na zdalne.

Życząc zdrowia, prosimy o stałe obserwowanie komunikatów.

 

Koronawirus - informacje

Instrukcja mycia rąk

Jak zapobiegać zakażeniu

12 kroków do zapewnienia bezpieczeństwa w sieci