PLAN DZIAŁAŃ W PROGRAMIE  "AKTYWNA TABLICA" 

DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNI

CEL

Przekazanie Radzie Pedagogicznej  informacji na temat realizacji programu „Aktywna tablica” (http://www.aktywnatablica.org/).

Dyrektor.

Zapoznanie RP z zasadami uczestnictwa w programie  i korzyściami płynącymi z jego realizacji.

Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych.

Dyrektor.

Koordynowanie działań w zakresie stosowania TIK w szkole.

Wspieranie dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

Szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące obsługi monitora.

Firma zewnętrzna.

Instalacja, uruchomienie oraz zintegrowanie zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą. Przeszkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu i oprogramowania, uwzględniające konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

Przystąpienie szkoły do międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących  TIK w nauczaniu.

Dyrektor, szkolny e-koordynator.

Nawiązanie współpracy ze szkołami w najbliższej okolicy. Wymiana doświadczeń.

Udział w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

Zainteresowani nauczyciele, szkolny e-koordynator.

Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami.

Udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

Zainteresowani nauczyciele, szkolny e-koordynator.

Zorganizowanie, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy  nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.

Zainteresowani nauczyciele, szkolny e-koordynator.

Stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły.

Nauczyciel informatyki , szkolny e-koordynator.

Zakładka „Aktywna tablica”.

Umieszczenie na stronie  szkoły planu działań  „Aktywna tablica’’. 

Aktualizowanie zakładki „Aktywna tablica” o nowe linki do stron oraz pomysły. 

Nauczyciele przedmiotowi we współpracy  z nauczycielem  informatyki. 

Bieżące dokumentowanie realizowanych zadań.

Stworzenie szkolnej bazy programów  edukacyjnych na stronie internetowej szkoły.

Nauczyciele przedmiotowi we współpracy  z nauczycielem  informatyki. 

Doskonalenie sposobów wykorzystywania TIK.

Realizacja profilaktyki dotyczącej „Bezpieczeństwa  w sieci” na lekcjach wychowawczych oraz informatyce. 

Nauczyciele informatyki, wychowawcy.

Zwiększenie świadomości dotyczącej bezpiecznego korzystania z sieci. (Organizacja Dnia bezpiecznego Internetu).

Przeprowadzenie szkoleń  i warsztatów dla nauczycieli  na temat bezpiecznego  i nowoczesnego korzystania  z narzędzi TIK.

Firma zewnętrzna, zespół TIK.

Wzbogacenie wiedzy na temat skutecznego zastosowania narzędzi. Dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami.

Lekcje otwarte z wykorzystaniem  monitora interaktywnego  i nowoczesnych narzędzi TIK.

Wszyscy zainteresowani  nauczyciele.  

Wzbogacenie wiedzy na temat skutecznego zastosowania narzędzi.

Wykorzystanie TIK w pracy z uczniami.

Planowane sposoby wykorzystania tablicy:

·         Pisanie i rysowanie (nauczyciel i uczniowie).

·          Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np.    uzupełniających wyświetlane obrazy.

·         Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym (w tym z plansz, słowników, encyklopedii itp.) .

·         Przygotowanie gotowych scenariuszy lekcji.  

·         Korzystanie na lekcji z ćwiczeń interaktywnych - przygotowanych przez nauczyciela lub już istniejących,     dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie.

Nauczyciele. 

Wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.

Uczestniczenie /przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły/ w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

Zainteresowani nauczyciele.

 

Podsumowanie działań  w ramach  programu "Aktywna tablica".

Dyrektor, zespół TIK.

Wyciągnięcie wniosków - korzyści. Przedstawienie sprawozdania  Radzie Pedagogicznej.

Przedstawieniu na potrzeby organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie.

Dyrektor, szkolny e-koordynator.