Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. ks. Jana Twardowskiego w Radomsku
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-04-24.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona zawiera mapy dojazdu-mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-24.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba kontaktowa - Katarzyna Morga,
  • adres e-mail - dyrektor.katarzynamorga@soswradomsko.pl,
  • numer telefonu - 44 6834682,
  • adres do korespondencji - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Piastowska 12, 97-500 Radomsko.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. Jana Twardowskiego w Radomsku, ul. Piastowska 12 ma jedną siedzibę mieszczącą się w dwóch niezależnych  budynkach internatu i szkoły.

Budynkiem głównym jest internat.

Do budynku internatu  prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Piastowskiej 12. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy ośrodka.

Budynek składa się z trzech kondygnacji.

Aby dostać się do budynku, należy pokonać jedną furtkę, następnie chodnik , drzwi wejściowe, przy których znajduje się dzwonek (ściana lewa strona ) Do udzielenia informacji przy wejściu głównym upoważnieni są  pracownicy obsługi portierni.  W holu głównym znajduje się punkt monitoringu obsługiwany przez oddelegowaną osobę.

W budynku zainstalowany jest monitoring, który podglądem obejmuje następujące jego elementy tj. : furtkę, chodniki, wejście główne, teren wokół ośrodka,  hol, I i II piętro budynku internatu.

Budynek wyposażony jest w pętlę indukcyjną. Posiada także podnośnik transportowy celem obsługi znajdujących się w nim wychowanków grup rewalidacyjno-wychowawczych.

W budynku znajdują się tabliczki informacyjne naprowadzające do poszczególnych pomieszczeń.

W budynku nie ma windy, pochylni , platform, informacji głosowych.

Na każdej kondygnacji znajdują się toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych.

W odległości 10 m od ośrodka znajduje się parking miejski – z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku szkoły prowadzi kilkumetrowy ciąg komunikacyjny prowadzący przez wewnętrzny plac ośrodka, o równej powierzchni zbudowanej z kostki brukowej.

Budynek składa się z 2 kondygnacji.

Na każdej kondygnacji znajdują się toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Budynek wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

W budynku znajdują się tabliczki informacyjne naprowadzające do poszczególnych pomieszczeń.

Zainstalowany w budynku głównym podgląd monitoringu obejmuje: plac przed wejściem głównym do budynku szkoły, wejście główne, teren wokół budynku szkoły,  widok na wewnętrzną klatkę schodową, I piętro budynku szkoły.

Dyrektor ośrodka wyraża zgodę na wstęp do budynków z psem asystującym.

W szczególnych okolicznościach istnieje możliwość  skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po uprzednim umówieniu wizyty w placówce.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych