Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informuję, że na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Radomsku  znajdują się informacje i druk żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

 

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, albo o jego udostepnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na podstawie   art. 18 ust. 1 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Żądanie zawiera:

- dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

- wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo;

- wskazanie sposobu kontaktu z  osobą występującą z żądaniem;

- wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy

Żądania można składać w następujący sposób:

- osobiście w siedzibie Naszej Placówki, 97-500 Radomsko, ul. Piastowska 12, w godzinach 8.00 – 15.00;

- drogą pocztową na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radomsku, ul. Piastowska 12, 97-500 Radomsko;

- drogą elektroniczną na adres e-mail: soswradomsko@poczta.fm

 

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w w/w terminie, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występująca z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz
o terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak termin nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanej informacji.

Jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występująca z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku  odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej, wskazanej w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania
z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą
z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.  

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej wniosek 

 

 

Radomsko, dn...................................................

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Radomsku

Piastowska 12

97-500 Radomsko

 

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

 

Na podstawie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

wnoszę o zapewnienie dostępności cyfrowej:

strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opis elementu, który jest niedostępny i zakres niedostępności:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................

Alternatywny sposób dostępu ( jeżeli dotyczy):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................

Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem:

imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………..................................

adres wnioskodawcy……………………………………………………………………......................................

 

Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem:

Proszę kontaktować się ze mną w następujący sposób:

  1. a) adres korespondencyjny…………………………………………………………..
  2. b) adres email……………………………………………………………………………….
  3. c) telefonicznie pod numerem………………………………………………………
  4. c) inna forma ( jaka?)……………………………………………………………………

 

 

 

……………………………………………………………………...

data i podpis osoby występującej z żądaniem