Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informuję, że na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Radomsku  znajdują się informacje i druk żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

 

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, albo o jego udostepnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na podstawie   art. 18 ust. 1 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Żądanie zawiera:

- dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

- wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo;

- wskazanie sposobu kontaktu z  osobą występującą z żądaniem;

- wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy

Żądania można składać w następujący sposób:

- osobiście w siedzibie Naszej Placówki, 97-500 Radomsko, ul. Piastowska 12, w godzinach 8.00 – 15.00;

- drogą pocztową na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radomsku, ul. Piastowska 12, 97-500 Radomsko;

- drogą elektroniczną na adres e-mail: soswradomsko@poczta.fm

 

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w w/w terminie, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występująca z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz
o terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak termin nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanej informacji.

Jeżeli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występująca z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku  odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej, wskazanej w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania
z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą
z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.  

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej wniosek 

 

 

Radomsko, dn...................................................

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Radomsku

Piastowska 12

97-500 Radomsko

 

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

 

Na podstawie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

wnoszę o zapewnienie dostępności cyfrowej:

strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opis elementu, który jest niedostępny i zakres niedostępności:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................

Alternatywny sposób dostępu ( jeżeli dotyczy):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................

Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem:

imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………..................................

adres wnioskodawcy……………………………………………………………………......................................

 

Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem:

Proszę kontaktować się ze mną w następujący sposób:

  1. a) adres korespondencyjny…………………………………………………………..
  2. b) adres email……………………………………………………………………………….
  3. c) telefonicznie pod numerem………………………………………………………
  4. c) inna forma ( jaka?)……………………………………………………………………

 

 

 

……………………………………………………………………...

data i podpis osoby występującej z żądaniem